We recommend searching for English keywords. You can use an asterisk (*) as a wildcard.

Welcome to Messletters Stylish Text Generator! (͡° ͜ʖ ͡°)

Greek & Coptic

 • Í°
 • ͱ
 • Ͳ
 • ͳ
 • Í´
 • ͵
 • Ͷ
 • Í·
 • ͺ
 • Í»
 • ͼ
 • ͽ
 • ;
 • Í¿
 • ΄
 • ΅
 • Ά
 • ·
 • Έ
 • Ή
 • Ί
 • Ό
 • Ύ
 • Ώ
 • ΐ
 • Α
 • Β
 • Γ
 • Δ
 • Ε
 • Ζ
 • Η
 • Θ
 • Ι
 • Κ
 • Λ
 • Μ
 • Ν
 • Ξ
 • Ο
 • Π
 • Ρ
 • Σ
 • Τ
 • Î¥
 • Φ
 • Χ
 • Ψ
 • Ω
 • Ϊ
 • Ϋ
 • ά
 • έ
 • ή
 • ί
 • ΰ
 • α
 • β
 • γ
 • δ
 • ε
 • ζ
 • η
 • θ
 • ι
 • κ
 • λ
 • μ
 • ν
 • ξ
 • ο
 • π
 • ρ
 • ς
 • σ
 • τ
 • υ
 • φ
 • χ
 • ψ
 • ω
 • ϊ
 • ϋ
 • ό
 • ύ
 • ώ
 • Ϗ
 • ϐ
 • ϑ
 • ϒ
 • ϓ
 • ϔ
 • ϕ
 • ϖ
 • ϗ
 • Ϙ
 • ϙ
 • Ϛ
 • ϛ
 • Ϝ
 • ϝ
 • Ϟ
 • ϟ
 • Ï 
 • Ï¡
 • Ï¢
 • Ï£
 • Ϥ
 • Ï¥
 • Ϧ
 • ϧ
 • Ϩ
 • Ï©
 • Ϫ
 • Ï«
 • Ϭ
 • Ï­
 • Ï®
 • ϯ
 • Ï°
 • ϱ
 • ϲ
 • ϳ
 • Ï´
 • ϵ
 • ϶
 • Ï·
 • ϸ
 • Ϲ
 • Ϻ
 • Ï»
 • ϼ
 • Ͻ
 • Ͼ
 • Ï¿

Ancient Greek Musical Notation

 • 𝈀
 • 𝈁
 • 𝈂
 • 𝈃
 • 𝈄
 • 𝈅
 • 𝈆
 • 𝈇
 • 𝈈
 • 𝈉
 • 𝈊
 • 𝈋
 • 𝈌
 • 𝈍
 • 𝈎
 • 𝈏
 • 𝈐
 • 𝈑
 • 𝈒
 • 𝈓
 • 𝈔
 • 𝈕
 • 𝈖
 • 𝈗
 • 𝈘
 • 𝈙
 • 𝈚
 • 𝈛
 • 𝈜
 • 𝈝
 • 𝈞
 • 𝈟
 • 𝈠
 • 𝈡
 • 𝈢
 • 𝈣
 • 𝈤
 • 𝈥
 • 𝈦
 • 𝈧
 • 𝈨
 • 𝈩
 • 𝈪
 • 𝈫
 • 𝈬
 • 𝈭
 • 𝈮
 • 𝈯
 • 𝈰
 • 𝈱
 • 𝈲
 • 𝈳
 • 𝈴
 • 𝈵
 • 𝈶
 • 𝈷
 • 𝈸
 • 𝈹
 • 𝈺
 • 𝈻
 • 𝈼
 • 𝈽
 • 𝈾
 • 𝈿
 • 𝉀
 • 𝉁
 • 𝉂
 • 𝉃
 • 𝉄
 • 𝉅

Ancient Greek Numbers

 • 𐅀
 • 𐅁
 • 𐅂
 • 𐅃
 • 𐅄
 • 𐅅
 • 𐅆
 • 𐅇
 • 𐅈
 • 𐅉
 • 𐅊
 • 𐅋
 • 𐅌
 • 𐅍
 • 𐅎
 • 𐅏
 • 𐅐
 • 𐅑
 • 𐅒
 • 𐅓
 • 𐅔
 • 𐅕
 • 𐅖
 • 𐅗
 • 𐅘
 • 𐅙
 • 𐅚
 • 𐅛
 • 𐅜
 • 𐅝
 • 𐅞
 • 𐅟
 • 𐅠
 • 𐅡
 • 𐅢
 • 𐅣
 • 𐅤
 • 𐅥
 • 𐅦
 • 𐅧
 • 𐅨
 • 𐅩
 • 𐅪
 • 𐅫
 • 𐅬
 • 𐅭
 • 𐅮
 • 𐅯
 • 𐅰
 • 𐅱
 • 𐅲
 • 𐅳
 • 𐅴
 • 𐅵
 • 𐅶
 • 𐅷
 • 𐅸
 • 𐅹
 • 𐅺
 • 𐅻
 • 𐅼
 • 𐅽
 • 𐅾
 • 𐅿
 • 𐆀
 • 𐆁
 • 𐆂
 • 𐆃
 • 𐆄
 • 𐆅
 • 𐆆
 • 𐆇
 • 𐆈
 • 𐆉
 • 𐆊
 • 𐆋
 • 𐆌
 • 𐆍
 • 𐆎

Armenian

 • Ô±
 • Ô²
 • Ô³
 • Ô´
 • Ôµ
 • Ô¶
 • Ô·
 • Ô¸
 • Ô¹
 • Ôº
 • Ô»
 • Ô¼
 • Ô½
 • Ô¾
 • Ô¿
 • Հ
 • Ձ
 • Ղ
 • Ճ
 • Մ
 • Յ
 • Ն
 • Շ
 • Ո
 • Չ
 • Պ
 • Ջ
 • Ռ
 • Ս
 • Վ
 • Տ
 • Ր
 • Ց
 • Ւ
 • Փ
 • Ք
 • Օ
 • Ֆ
 • ՙ
 • ՚
 • ՛
 • ՜
 • ՝
 • ՞
 • ՟
 • Õ 
 • Õ¡
 • Õ¢
 • Õ£
 • Õ¤
 • Õ¥
 • Õ¦
 • Õ§
 • Õ¨
 • Õ©
 • Õª
 • Õ«
 • Õ¬
 • Õ­
 • Õ®
 • Õ¯
 • Õ°
 • Õ±
 • Õ²
 • Õ³
 • Õ´
 • Õµ
 • Õ¶
 • Õ·
 • Õ¸
 • Õ¹
 • Õº
 • Õ»
 • Õ¼
 • Õ½
 • Õ¾
 • Õ¿
 • ր
 • ց
 • ւ
 • փ
 • ք
 • օ
 • ֆ
 • և
 • ֈ
 • ։
 • ֊
 • ֍
 • ֎
 • ֏

Coptic

 • Ⲁ
 • ⲁ
 • Ⲃ
 • ⲃ
 • Ⲅ
 • ⲅ
 • Ⲇ
 • ⲇ
 • Ⲉ
 • ⲉ
 • Ⲋ
 • ⲋ
 • Ⲍ
 • ⲍ
 • Ⲏ
 • ⲏ
 • Ⲑ
 • ⲑ
 • Ⲓ
 • ⲓ
 • Ⲕ
 • ⲕ
 • Ⲗ
 • ⲗ
 • Ⲙ
 • ⲙ
 • Ⲛ
 • ⲛ
 • Ⲝ
 • ⲝ
 • Ⲟ
 • ⲟ
 • â² 
 • ⲡ
 • â²¢
 • â²£
 • Ⲥ
 • â²¥
 • Ⲧ
 • ⲧ
 • Ⲩ
 • ⲩ
 • Ⲫ
 • ⲫ
 • Ⲭ
 • â²­
 • â²®
 • ⲯ
 • â²°
 • â²±
 • â²²
 • â²³
 • â²´
 • â²µ
 • Ⲷ
 • â²·
 • Ⲹ
 • â²¹
 • Ⲻ
 • â²»
 • â²¼
 • â²½
 • â²¾
 • ⲿ
 • Ⳁ
 • ⳁ
 • Ⳃ
 • ⳃ
 • Ⳅ
 • ⳅ
 • Ⳇ
 • ⳇ
 • Ⳉ
 • ⳉ
 • Ⳋ
 • ⳋ
 • Ⳍ
 • ⳍ
 • Ⳏ
 • ⳏ
 • Ⳑ
 • ⳑ
 • Ⳓ
 • ⳓ
 • Ⳕ
 • ⳕ
 • Ⳗ
 • ⳗ
 • Ⳙ
 • ⳙ
 • Ⳛ
 • ⳛ
 • Ⳝ
 • ⳝ
 • Ⳟ
 • ⳟ
 • â³ 
 • ⳡ
 • â³¢
 • â³£
 • ⳤ
 • â³¥
 • ⳦
 • ⳧
 • ⳨
 • ⳩
 • ⳪
 • Ⳬ
 • ⳬ
 • â³­
 • â³®
 • ⳯
 • â³°
 • â³±
 • â³²
 • â³³
 • â³¹
 • ⳺
 • â³»
 • â³¼
 • â³½
 • â³¾
 • ⳿

Glagolitic

 • Ⰰ
 • Ⰱ
 • Ⰲ
 • Ⰳ
 • Ⰴ
 • Ⰵ
 • Ⰶ
 • Ⰷ
 • Ⰸ
 • Ⰹ
 • Ⰺ
 • Ⰻ
 • Ⰼ
 • Ⰽ
 • Ⰾ
 • Ⰿ
 • Ⱀ
 • Ⱁ
 • Ⱂ
 • Ⱃ
 • Ⱄ
 • Ⱅ
 • Ⱆ
 • Ⱇ
 • Ⱈ
 • Ⱉ
 • Ⱊ
 • Ⱋ
 • Ⱌ
 • Ⱍ
 • Ⱎ
 • Ⱏ
 • â° 
 • â°¡
 • â°¢
 • â°£
 • â°¤
 • â°¥
 • â°¦
 • â°§
 • â°¨
 • â°©
 • â°ª
 • â°«
 • â°¬
 • â°­
 • â°®
 • â°°
 • â°±
 • â°²
 • â°³
 • â°´
 • â°µ
 • â°¶
 • â°·
 • â°¸
 • â°¹
 • â°º
 • â°»
 • â°¼
 • â°½
 • â°¾
 • â°¿
 • ⱀ
 • ⱁ
 • ⱂ
 • ⱃ
 • ⱄ
 • ⱅ
 • ⱆ
 • ⱇ
 • ⱈ
 • ⱉ
 • ⱊ
 • ⱋ
 • ⱌ
 • ⱍ
 • ⱎ
 • ⱏ
 • ⱐ
 • ⱑ
 • ⱒ
 • ⱓ
 • ⱔ
 • ⱕ
 • ⱖ
 • ⱗ
 • ⱘ
 • ⱙ
 • ⱚ
 • ⱛ
 • ⱜ
 • ⱝ
 • ⱞ

Gothic

 • 𐌰
 • 𐌱
 • 𐌲
 • 𐌳
 • 𐌴
 • 𐌵
 • 𐌶
 • 𐌷
 • 𐌸
 • 𐌹
 • 𐌺
 • 𐌻
 • 𐌼
 • 𐌽
 • 𐌾
 • 𐌿
 • 𐍀
 • 𐍁
 • 𐍂
 • 𐍃
 • 𐍄
 • 𐍅
 • 𐍆
 • 𐍇
 • 𐍈
 • 𐍉
 • 𐍊

Greek Extended

 • ἀ
 • ἁ
 • ἂ
 • ἃ
 • ἄ
 • ἅ
 • ἆ
 • ἇ
 • Ἀ
 • Ἁ
 • Ἂ
 • Ἃ
 • Ἄ
 • Ἅ
 • Ἆ
 • Ἇ
 • ἐ
 • ἑ
 • ἒ
 • ἓ
 • ἔ
 • ἕ
 • Ἐ
 • Ἑ
 • Ἒ
 • Ἓ
 • Ἔ
 • Ἕ
 • á¼ 
 • ἡ
 • á¼¢
 • á¼£
 • ἤ
 • á¼¥
 • ἦ
 • ἧ
 • Ἠ
 • Ἡ
 • Ἢ
 • Ἣ
 • Ἤ
 • á¼­
 • á¼®
 • Ἧ
 • á¼°
 • á¼±
 • á¼²
 • á¼³
 • á¼´
 • á¼µ
 • ἶ
 • á¼·
 • Ἰ
 • á¼¹
 • Ἲ
 • á¼»
 • á¼¼
 • á¼½
 • á¼¾
 • Ἷ
 • ὀ
 • ὁ
 • ὂ
 • ὃ
 • ὄ
 • ὅ
 • Ὀ
 • Ὁ
 • Ὂ
 • Ὃ
 • Ὄ
 • Ὅ
 • ὐ
 • ὑ
 • ὒ
 • ὓ
 • ὔ
 • ὕ
 • ὖ
 • ὗ
 • Ὑ
 • Ὓ
 • Ὕ
 • Ὗ
 • á½ 
 • ὡ
 • á½¢
 • á½£
 • ὤ
 • á½¥
 • ὦ
 • ὧ
 • Ὠ
 • Ὡ
 • Ὢ
 • Ὣ
 • Ὤ
 • á½­
 • á½®
 • Ὧ
 • á½°
 • á½±
 • á½²
 • á½³
 • á½´
 • á½µ
 • ὶ
 • á½·
 • ὸ
 • á½¹
 • ὺ
 • á½»
 • á½¼
 • á½½
 • ᾀ
 • ᾁ
 • ᾂ
 • ᾃ
 • ᾄ
 • ᾅ
 • ᾆ
 • ᾇ
 • ᾈ
 • ᾉ
 • ᾊ
 • ᾋ
 • ᾌ
 • ᾍ
 • ᾎ
 • ᾏ
 • ᾐ
 • ᾑ
 • ᾒ
 • ᾓ
 • ᾔ
 • ᾕ
 • ᾖ
 • ᾗ
 • ᾘ
 • ᾙ
 • ᾚ
 • ᾛ
 • ᾜ
 • ᾝ
 • ᾞ
 • ᾟ
 • á¾ 
 • ᾡ
 • á¾¢
 • á¾£
 • ᾤ
 • á¾¥
 • ᾦ
 • ᾧ
 • ᾨ
 • ᾩ
 • ᾪ
 • ᾫ
 • ᾬ
 • á¾­
 • á¾®
 • ᾯ
 • á¾°
 • á¾±
 • á¾²
 • á¾³
 • á¾´
 • ᾶ
 • á¾·
 • Ᾰ
 • á¾¹
 • Ὰ
 • á¾»
 • á¾¼
 • á¾½
 • á¾¾
 • ᾿
 • ῀
 • ῁
 • ῂ
 • ῃ
 • ῄ
 • ῆ
 • ῇ
 • Ὲ
 • Έ
 • Ὴ
 • Ή
 • ῌ
 • ῍
 • ῎
 • ῏
 • ῐ
 • ῑ
 • ῒ
 • ΐ
 • ῖ
 • ῗ
 • Ῐ
 • Ῑ
 • Ὶ
 • Ί
 • ῝
 • ῞
 • ῟
 • á¿ 
 • á¿¡
 • á¿¢
 • á¿£
 • ῤ
 • á¿¥
 • ῦ
 • ῧ
 • Ῠ
 • á¿©
 • Ὺ
 • á¿«
 • Ῥ
 • á¿­
 • á¿®
 • `
 • ῲ
 • ῳ
 • á¿´
 • ῶ
 • á¿·
 • Ὸ
 • Ό
 • Ὼ
 • á¿»
 • ῼ
 • ´
 • ῾

Old Italic

 • 𐌀
 • 𐌁
 • 𐌂
 • 𐌃
 • 𐌄
 • 𐌅
 • 𐌆
 • 𐌇
 • 𐌈
 • 𐌉
 • 𐌊
 • 𐌋
 • 𐌌
 • 𐌍
 • 𐌎
 • 𐌏
 • 𐌐
 • 𐌑
 • 𐌒
 • 𐌓
 • 𐌔
 • 𐌕
 • 𐌖
 • 𐌗
 • 𐌘
 • 𐌙
 • 𐌚
 • 𐌛
 • 𐌜
 • 𐌝
 • 𐌞
 • 𐌟
 • 𐌠
 • 𐌡
 • 𐌢
 • 𐌣
 • 𐌭
 • 𐌮
 • 𐌯

Popular Emoji

 • ❤️
 • ☕
 • 👑
 • 😂
 • ⛩️
 • 😉
 • 😍
 • 😏
 • 🌹
 • ✈️
 • 📜
 • ⚠️
 • 😅
 • 💫
 • ☀️
 • 💬
 • 👉
 • ☎️
 • ✨
 • 📖
 • 📋
 • 🍋
 • 🎉
 • 🥰
 • 🤔
 • 🎧
 • 🔴
 • 🤗
 • 😭
 • 🌿
 • 🍷
 • 🎮
 • 📌
 • ⚔️
 • 🤣
 • 😈
 • 🤭
 • 🥺
 • 🌺
 • 💎

More Emoji ▸▸

Popular Symbols

 • ♡
 • ❥
 • ♥
 • 𝓪
 • ღ
 • 𝓮
 • ❦
 • ☆
 • ✧
 • ✰
 • ★
 • ⋆
 • 𝓲
 • ❀
 • ⭒
 • ✩
 • ✦
 • 𓆉
 • 𓃠
 • ☼
 • ও
 • 𝓻
 • †
 • 𝒾
 • 𝒶
 • ✶
 • ❁
 • 𝑒
 • 𝐀
 • ⭑
 • 𝓐
 • 𝓮
 • ⚔︎
 • ✮
 • 𝓷
 • Ûµ
 • 🜲
 • ☾
 • ♱
 • 𝓵
 • →
 • ⚝
 • ༄
 • ׄ
 • ⛧
 • ➤
 • 『
 • ⸻
 • ↓
 • 𝓪

More Symbols ▸▸

Popular Text Art

 • -ˋˏ ༻✿༺ ˎˊ-
 • ⫘⫘⫘⫘⫘⫘
 •  ∧,,,∧
  ( ̳• · • ̳)
  /  づ♡ I love you
 • /)_/)
  (,,>.<) <(This is for you!)
  / >❤️
 • ∧,,,∧
  ( ̳• · • ̳)
  /  づ♡
 • ∧,,,∧  ~ ┏━━━━━━━━┓
  ( ̳• · • ̳)  ~ ♡ You’re purrfect  ♡
  /    づ ~ ┗━━━━━━━━┛
 • 🌈🍡🪄🪃
   ✏️     🥕
     🌂🖍
 • /) /) ~ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  ( •-• ) ~ ♡ You are amazing ♡
  /づづ ~ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 •      へ   ♡  ╱|、
     ૮ -  ՛ )   (`  - 7
      /  ⁻ ៸|    |、⁻〵
   乀 (ˍ, ل ل   じしˍ,)ノ
 •  ╱|、♡
  (`  - 7
   |、⁻〵
  じしˍ,)ノ
 • ˚∧_∧  +    —̳͟͞͞💗
  ( •‿• )つ —̳͟͞͞ 💗     —̳͟͞͞💗 +
  (つ <        —̳͟͞͞💗
  | _つ   + —̳͟͞͞💗     —̳͟͞͞💗 ˚
  `し´
 • ╔══╗╔╗ ♡ ♡ ♡
  ╚╗╔╝║║╔═╦╦╦╔╗
  ╔╝╚╗║╚╣║║║║╔╣
  ╚══╝╚═╩═╩═╩═╝
  ஜ۞ஜ YOU ஜ۞ஜ
 • ⠀⠀⠀⠀⣀⡤⢤⣄⠀⣠⡤⣤⡀⠀⠀⠀
  ⠀⠀⢀⣴⢫⠞⠛⠾⠺⠟⠛⢦⢻⣆⠀⠀
  ⠀⠀⣼⢇⣻⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡇⢿⣆⠀
  ⠀⢸⣯⢦⣽⣷⣄⡀⠀⢀⣴⣿⣳⣬⣿⠀
  ⢠⡞⢩⣿⠋⠙⠳⣽⢾⣯⠛⠙⢹⣯⠘⣷
  ⠀⠈⠛⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠋⠁⠀⠀
 • . 🌺🌺      🌺🌺
  🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
    🌺🌺🌺🌺🌺🌺
   Λ 🌺🌺🌺🌺🌺
  ( ˘ ᵕ ˘ 🌺🌺🌺
   ヽ つ\   /
    UU  / 🎀 \
 •     ∧_∧
   (。・ω・。)つ━☆・*。
   ⊂/   /  ・゜
   しーJ    °。+ * 。 
                .・゜
                ゜。゚゚・。・゚゚。
                 ゚。  。゚
                          ゚・。・゚

More Text Art ▸▸

Popular Emoticons

 • (╥﹏╥)
 • (。•́︿•̀。)
 • o(〃^▽^〃)o
 • (^ω^)
 • (≧◡≦)
 • ಠ_ಠ
 • (^▽^)
 • (◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。
 • ( ˘ ³˘)❤
 • ( ˘ ³˘)♥
 • ( ˘▽˘)っ
 • (¬_¬”)
 • (っ◔◡◔)っ ♥
 • (づ ̄ ³ ̄)づ
 • 凸(¬‿¬)凸
 • 。◕‿‿◕。
 • ✌(◕‿-)✌
 • (♥‿♥)
 • (っ◕‿◕)っ
 • (っ◔◡◔)っ 🍔
 • ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚*:₀。
 • (´;︵;`)
 • ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
 • (⋈◍>◡<◍)。✧♡
 • (づ◡﹏◡)づ
 • ♥‿♥
 • ➳♥
 • ( ˘͈ ᵕ ˘͈♡)
 • (>‿◠)✌
 • (ღ˘⌣˘)♥ ℒ♡ⓥℯ ㄚ♡ⓤ

More Emoticons ▸▸

There is much more!

We have so much more to offer, because we just love everything that has to do with text!
What about Text art? Or Characters? Perhaps you want your text flipped, or maybe upside down! Or find nice dividers that you can use as separator lines in text.
You can do it all on Messletters! Just have a look through the main menu on the left. Or on mobile, click the menu button on the top right.
If you have any suggestions or questions, you can contact us via either the contact page or else via Facebook, Twitter, Youtube, etc.

Messletters

Fancy Font Generator 😍 Stylish Text, Emoji and Symbols!

Create cool stylish text to copy and paste with our Fancy Font Generator ( ˘ ³˘)💕💯 Use it on Instagram, Facebook, Whatsapp or wherever you like!

Messletters ▸▸

Flip text

Turn your text Upside down or Mirrored 🙃

Turn your text upside down, put it in reverse or make your text reversed and upside down at the same time! HOUSE - ƎƧUOH - HOႶƧE - ƎS∩OH

Flip text ▸▸

Zalgo text

Decorate your text with Underline, Overline and Strikethrough 〰️

With our simple Zalgo generator you can decorate your text with underline, overline, bows, hooks and other shapes. You can add them under, over or through your text.

Zalgo text ▸▸

Stacked text

Stack two texts on top of each other 📚

Stack two texts on top of each other without using the space of two lines. ᵇaͤnͨdͬcͤrͣeͭaͥtͮeͤ

Stacked text ▸▸

Big text

Create huge texts with ASCII characters 🅰️

Make a big impression with these enormous letters, also known as ASCII text, made out of normal keyboard characters. You can choose from over 100 different styles!

Big text ▸▸

Emoticons

Cute & Funny Japanese Kaomoji and other Emoticons ( ˘ ³˘)❤

Emphasize how you feel with our Text Emoticons. You can use them on Facebook, Instagram, Twitter or wherever you like! ≧◔◡◔≦

Emoticons ▸▸

Emoji

Copy & Paste colorful Emojis everywhere! 🥰

You know these from your 💬 Messaging and 👫 Social Apps, but you can now copy and paste your favorite Emoji from our website and use them anywhere you want! 😊

Emoji ▸▸

Symbols

Decorate your text with our Symbols! ♡ ❀

All symbols such as hearts, flowers, arrows, objects and much more! Use them on Facebook, Twitter, Instagram or in your blog posts!

Symbols ▸▸

Text Art

Pictures created from text and symbols ୭̥⋆*。

Text art, also called ASCII art, are images made from text. You can use them in your Facebook posts or on your blog, for example! Enjoy our collection!

Text Art ▸▸

Characters

Foreign alphabets, symbols and signs 🌐

A big collection of foreign alphabetical characters, like letters, dots, dashes, accents and more.

Characters ▸▸

Characters

This is a selection of the most used character sets. There are many more, well over a hundred. We could list them all, but that would have clogged the page completely with categories.
You can find the complete overview at Wikipedia if you like.

ت 串 Я ಎ Ω ः じ ᄊ Ɗ ≳ Ⴕ ɐ ❤ ໒

It's completely normal for some characters to appear as squares.
Would you like to add your own creations or can't find something? Flick us a message!

Popular Emoji

 • ❤️
 • ☕
 • 👑
 • 😂
 • ⛩️
 • 😉
 • 😍
 • 😏
 • 🌹
 • ✈️
 • 📜
 • ⚠️
 • 😅
 • 💫
 • ☀️
 • 💬
 • 👉
 • ☎️
 • ✨
 • 📖
 • 📋
 • 🍋
 • 🎉
 • 🥰
 • 🤔
 • 🎧
 • 🔴
 • 🤗
 • 😭
 • 🌿
 • 🍷
 • 🎮
 • 📌
 • ⚔️
 • 🤣
 • 😈
 • 🤭
 • 🥺
 • 🌺
 • 💎

More Emoji ▸▸

Popular Symbols

 • ♡
 • ❥
 • ♥
 • 𝓪
 • ღ
 • 𝓮
 • ❦
 • ☆
 • ✧
 • ✰
 • ★
 • ⋆
 • 𝓲
 • ❀
 • ⭒
 • ✩
 • ✦
 • 𓆉
 • 𓃠
 • ☼
 • ও
 • 𝓻
 • †
 • 𝒾
 • 𝒶
 • ✶
 • ❁
 • 𝑒
 • 𝐀
 • ⭑
 • 𝓐
 • 𝓮
 • ⚔︎
 • ✮
 • 𝓷
 • Ûµ
 • 🜲
 • ☾
 • ♱
 • 𝓵
 • →
 • ⚝
 • ༄
 • ׄ
 • ⛧
 • ➤
 • 『
 • ⸻
 • ↓
 • 𝓪

More Symbols ▸▸

Popular Text Art

 • -ˋˏ ༻✿༺ ˎˊ-
 • ⫘⫘⫘⫘⫘⫘
 •  ∧,,,∧
  ( ̳• · • ̳)
  /  づ♡ I love you
 • /)_/)
  (,,>.<) <(This is for you!)
  / >❤️
 • ∧,,,∧
  ( ̳• · • ̳)
  /  づ♡
 • ∧,,,∧  ~ ┏━━━━━━━━┓
  ( ̳• · • ̳)  ~ ♡ You’re purrfect  ♡
  /    づ ~ ┗━━━━━━━━┛
 • 🌈🍡🪄🪃
   ✏️     🥕
     🌂🖍
 • /) /) ~ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  ( •-• ) ~ ♡ You are amazing ♡
  /づづ ~ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 •      へ   ♡  ╱|、
     ૮ -  ՛ )   (`  - 7
      /  ⁻ ៸|    |、⁻〵
   乀 (ˍ, ل ل   じしˍ,)ノ
 •  ╱|、♡
  (`  - 7
   |、⁻〵
  じしˍ,)ノ
 • ˚∧_∧  +    —̳͟͞͞💗
  ( •‿• )つ —̳͟͞͞ 💗     —̳͟͞͞💗 +
  (つ <        —̳͟͞͞💗
  | _つ   + —̳͟͞͞💗     —̳͟͞͞💗 ˚
  `し´
 • ╔══╗╔╗ ♡ ♡ ♡
  ╚╗╔╝║║╔═╦╦╦╔╗
  ╔╝╚╗║╚╣║║║║╔╣
  ╚══╝╚═╩═╩═╩═╝
  ஜ۞ஜ YOU ஜ۞ஜ
 • ⠀⠀⠀⠀⣀⡤⢤⣄⠀⣠⡤⣤⡀⠀⠀⠀
  ⠀⠀⢀⣴⢫⠞⠛⠾⠺⠟⠛⢦⢻⣆⠀⠀
  ⠀⠀⣼⢇⣻⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡇⢿⣆⠀
  ⠀⢸⣯⢦⣽⣷⣄⡀⠀⢀⣴⣿⣳⣬⣿⠀
  ⢠⡞⢩⣿⠋⠙⠳⣽⢾⣯⠛⠙⢹⣯⠘⣷
  ⠀⠈⠛⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠋⠁⠀⠀
 • . 🌺🌺      🌺🌺
  🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
    🌺🌺🌺🌺🌺🌺
   Λ 🌺🌺🌺🌺🌺
  ( ˘ ᵕ ˘ 🌺🌺🌺
   ヽ つ\   /
    UU  / 🎀 \
 •     ∧_∧
   (。・ω・。)つ━☆・*。
   ⊂/   /  ・゜
   しーJ    °。+ * 。 
                .・゜
                ゜。゚゚・。・゚゚。
                 ゚。  。゚
                          ゚・。・゚

More Text Art ▸▸

Popular Emoticons

 • (╥﹏╥)
 • (。•́︿•̀。)
 • o(〃^▽^〃)o
 • (^ω^)
 • (≧◡≦)
 • ಠ_ಠ
 • (^▽^)
 • (◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。
 • ( ˘ ³˘)❤
 • ( ˘ ³˘)♥
 • ( ˘▽˘)っ
 • (¬_¬”)
 • (っ◔◡◔)っ ♥
 • (づ ̄ ³ ̄)づ
 • 凸(¬‿¬)凸
 • 。◕‿‿◕。
 • ✌(◕‿-)✌
 • (♥‿♥)
 • (っ◕‿◕)っ
 • (っ◔◡◔)っ 🍔
 • ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚*:₀。
 • (´;︵;`)
 • ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
 • (⋈◍>◡<◍)。✧♡
 • (づ◡﹏◡)づ
 • ♥‿♥
 • ➳♥
 • ( ˘͈ ᵕ ˘͈♡)
 • (>‿◠)✌
 • (ღ˘⌣˘)♥ ℒ♡ⓥℯ ㄚ♡ⓤ

More Emoticons ▸▸

Made with 💙 by Clix © 2005-2024 v. 3.24.7.18.0